Tile Insert Drain

  • Chrome Plated Brass 100mm Item Code: RDXT988
  • Matte Black 100mm Item Code: RDXT992
  • Antique Brass 100mm Item Code: RDXT994
  • Chrome Plated Brass 80mm Item Code: RDXT989
  • Matte Black 80mm Item Code: RDXT993
  • Antique Brass 80mm Item Code: RDXT995
  • Antique Brass 50mm Item Code: RDXT996
  • Chrome Plated Brass 50mm Item Code: RDXT979
  • Matte Black 50mm Item Code: RDXT997